Català / Castellano    
  
Compromís social > Gestió Social i Corporativa > Política Preventiva

Política Preventiva

Hospital Plató, a fi de desenvolupar una gestió eficaç de la Seguretat i Salut de les persones treballadores, ha determinat els principis rectors de la seva política preventiva que es desenvoluparan de forma integrada amb la resta dels processos segons els següents principis:

  • Aconseguir un alt nivell de seguretat i salut en el treball mitjançant el compliment de la legislació vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals (P.R.L) i d'altres requisits subscrits per l'organització.
  • Establir, implantar, mantenir al dia i revisar periòdicament un Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut (S.G.S.S.) en el treball per proporcionar el marc adequat que garanteixi la millora continua de l'acció preventiva.
  • Integrar el Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en la gestió de l'hospital, de manera que la prevenció s'incorpori en totes les activitats que desenvolupi l'organització, amb potencial incidència sobre seguretat, salut i/o benestar de les seves persones treballadores.
  • Utilitzar la formació teòrica i pràctica, la informació, la consulta i la participació de les/dels treballadors/res com eines que possibilitin que els principis d'aquesta Política siguin coneguts, compresos, desenvolupats i mantinguts al dia per tots els membres de l'organització.
  • Analitzar de forma exhaustiva les causes dels accidents per implantar les mesures correctores i preventives que evitin els riscos en el seu origen i minimitzar les conseqüències dels que no es poden evitar.
  • Integrar als/a les nostres col·laboradores/col·laboradors i empreses proveïdores en el compromís actiu de la millora de la seguretat de les condicions de treball.
  • Assumir el model de prevenció participatiu, basada en el dret de les persones treballadores a participar activament en tot allò que pugui afectar la seva salut en el treball, per prendre les accions necessàries per a la seva protecció. Per a això, es disposaran de les persones representants establertes legalment i d'aquelles altres creades a aquest efecte.


Per la posada en pràctica i desenvolupament dels principis de la política de prevenció l'organització compte amb la participació i col·laboració tant de les persones treballadores, com dels seus òrgans de representació, el seu Servei de Prevenció Aliè, amb l'objectiu que el nivell de Seguretat i Salut de totes les persones que treballen per l'organització millori dia a dia.

Per divulgar internament la Política s'utilitzarà el sistema de gestió interna en la plataforma MINERVA.
La disponibilitat externa de la mateixa per totes les parts interessades queda assegurada mitjançant la seva publicació a la pàgina Web de l'organització.

Per assegurar la seva adequació i efectivitat de forma contínua, la Política de Seguretat i Salut en el Treball serà revisada anualment per la Direcció de l'Organització, en el moment en què es realitzi la revisió del sistema tal com es descriu a l'apartat corresponent del Pla de Prevenció.

 

Dr. Jordi Pujol i Colomer
Director General de l'Hospital Plató

Barcelona, Gener de 2020

Copyright 2021 Hospital Plató. Desenvolupat per onmedic.com
  |  Privadesa