Català / Castellano    
  
Compromís social > MediAmbient > Política Ambiental

Política Ambiental

HOSPITAL PLATÓ es compromet a:

 • Complir la normativa legal i qualsevol altra normativa de caràcter ambiental que se subscrigui i que sigui d'aplicació als nostres serveis assistencials i a les activitats i instal·lacions associades, establint una sistemàtica per la seva identificació i avaluació periòdica del seu compliment.
 • Establir, revisar i avaluar anualment el compliment d'objectius i metes ambientals, tendents a la millora progressiva de la gestió ambiental de l'Hospital.
 • Facilitar els recursos i el suport necessaris per implantar i mantenir operatiu un Sistema de Gestió Ambiental com a eina pel compliment d'aquesta Política Ambiental.
 • Conscienciar, formar, informar i motivar a les persones professionals mitjançant programes dissenyats a mida, perquè el compromís de respecte vers a l'ús racional dels recursos naturals, la protecció del medi ambient i de la nostra biodiversitat, i la prevenció de la contaminació, estigui present en totes les nostres activitats. 
 • Potenciar la comunicació amb els nostres grups d'interès, tant la interna a través de la intranet, com l'externa a través de la pàgina web.
 • Planificar el desenvolupament de les noves activitats, processos o serveis de tal forma que es minimitzi qualsevol impacte ambiental desfavorable que se'n pogués derivar, sent integrades en l'abast del Sistema de Gestió Ambiental.
 • Adoptar un ferm compromís de millora contínua del Sistema de Gestió Ambiental, per a la millora de l'acompliment ambiental.
 • Adoptar les accions necessàries perquè aquesta Política Ambiental sigui coneguda, entesa i complida per totes les persones professionals de l'Hospital, de tal forma que s'integrin les consideracions ambientals en tots els llocs en els quals l'activitat pot interactuar amb l'entorn.
 • Proporcionar a les persones usuàries i clients, informació sobre els aspectes ambientals pertinents en relació amb l'ús de les nostres instal·lacions i serveis assistencials.
 • Transmetre als nostres proveïdors i empreses subcontractades les nostres directrius ambientals. 
 • Prevenir els aspectes ambientals negatius que la nostra activitat genera sobre l'entorn, buscant constantment nous mètodes i tècniques de prevenció de la contaminació.
 • Donar suport a aquelles iniciatives dirigides a la prevenció, la mitigació, l'adaptació o la resposta al canvi climàtic.


Totes les persones que formem part de l'Hospital Plató es comprometen a treballar tenint en compte aquestes premisses, que fan que aquest centre sigui reconegut pel servei assistencial que proporciona, i per fer-ho d'una manera respectuosa amb el medi ambient.

 

Dr. Jordi Pujol i Colomer 
Director General d'Hospital Plató

A Barcelona, 1 de gener de 2020

 

Copyright 2021 Hospital Plató. Desenvolupat per onmedic.com
  |  Privadesa