Català / Castellano    
  
Compromís social > Gestió Social i Corporativa > Política d'Anticorrupció

Política d'Anticorrupció

 

L'Hospital Plató disposa d'un Codi Ètic aprovat pel seu màxim Òrgan de Govern en el qual s'estableixen els codis de bones pràctiques del Patronat, del Comitè de Direcció, dels/de les professionals, de proveïdors i d'alumnes; així com la guia de comportament ètic. El Codi Ètic, entès com els compromisos ètics que assumeix Hospital Plató, és una declaració de principis, que neix amb la finalitat d'establir una guia de comportament basada en el respecte, la integritat, la transparència, l'excel·lència, la professionalitat, la confidencialitat, la privacitat i la responsabilitat social. 

Com a signant del Pacte Mundial de les Nacions Unides, Hospital Plató es compromet a complir amb els 10 principis establerts, un dels quals és treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloent-hi l'extorsió i el suborn (principi número 10).

CANAL DE DENÚNCIES

En cas d'incompliment dels compromisos adquirits en El Nostre Codi Ètic:

Enviar un correu electrònic a anna.jover@hospitalplato.com

 

Com una manifestació més del compromís amb aquests principis, el Comitè de Direcció aprova aquesta Política, entesa com una eina essencial per evitar que tant l'organització com la resta de persones que entren dins del seu àmbit d'aplicació incorrin en conductes que puguin resultar contràries a disposicions normatives i als principis bàsics d'actuació esmentats. És per aquesta raó que la Política d’Anticorrupció d’Hospital Plató regula les següents actuacions, indicant quines estan prohibides, tant si es duen a terme directament o indirectament, a través d’una persona interposada:

 

1. ACCEPTACIÓ DE REGALS
No es pot demanar ni acceptar qualsevol tipus de regal que tingui com a objectiu que el professional de l’Hospital, incomplint les seves obligacions, afavoreixi directament o indirectament, a la persona o entitat que el concedeixi en la contractació de béns o serveis.

Únicament es poden acceptar regals en els supòsits admesos pels usos socials, d'acord als criteris següents:

 • No es poden acceptar regals en els supòsits en què, pel seu extraordinari valor o per les circumstàncies en què es realitzen, es pugui entendre que el seu motiu o finalitat excedeix la felicitació tradicional, per celebracions tradicionals o per motius personals (com ara onomàstiques, aniversaris, etc.).
 • No es poden acceptar regals oferts per persones o societats quan aquestes estiguin sotmeses en processos de licitació de proveïdors.
 • D’acord amb les Recomanacions sobre l’Ètica de la prescripció farmacològica del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), els professionals sanitaris no han de rebre regals de companyies farmacèutiques, excepte els que tinguin un valor insignificant o simbòlic. Els professionals sanitaris poden acceptar el pagament  de despeses per a assistir a un congrés o reunió científica per un import similar al que ell mateix hagués gastat en l’assistència, sense contrapartides, acompanyants o actes lúdics.

En qualsevol cas, la persona receptora es pot adreçar al/a la seu/seva cap immediat i/o a la Sra. Anna Jover Moreno, Directora de Gestió Social i Corporativa, per consultar tots els dubtes que es plantegin en aquesta matèria.


2. CONCESSIÓ DE REGALS
No es pot oferir ni concedir cap tipus de regal que tingui com a finalitat que la persona destinatària afavoreixi Hospital Plató o la persona que el concedeixi en la contractació de serveis o en la resolució, gestió o tramitació d'expedients o decisions de qualsevol naturalesa.

a) A particulars (altres grups d’interès)
En els supòsits aprovats per la Direcció de Gestió Social i Corporativa d'acord amb els usos socials, es poden oferir a tercers regals, obsequis, avantatges o disposicions a títol gratuït sempre que es tracti de:

 • un regal moderat
 • que no es pugui considerar un mitjà per influir en la decisió del receptor del regal

b) A autoritats o funcionaris
No es poden oferir ni concedir regals a autoritats o funcionaris públics en consideració al seu càrrec o funció, llevat que siguin estrictament conformes als usos socials.

 

3. RELACIONS AMB PARTITS POLÍTICS
Hospital Plató compleix en tot moment amb les normatives nacionals de finançament dels partits polítics. Es prohibeixen les donacions a partits polítics i a les fundacions que hi estiguin vinculades.
 

4. PATROCINIS
L'activitat de patrocinis ha de tenir com a finalitat la concessió d'ajudes econòmiques als patrocinats per a la realització de les seves activitats esportives, benèfiques, culturals, científiques o de caràcter similar a canvi del compromís d'aquests de col·laborar en l'activitat publicitària d’Hospital Plató. L'activitat de patrocini ha d'anar encaminada a enfortir la marca d’Hospital Plató. La Direcció de Gestió Social i Corporativa ha d'implementar procediments i controls per tal d'evitar que sota el nom d'aquests es puguin dur a terme activitats contràries a aquesta Política.

 

5. DESPESES DE VIATGE I REPRESENTACIÓ
Les despeses de viatge i representació han de ser raonables, no es poden qualificar d'excessives o extravagants i no poden donar lloc a la presumpció que estan retribuint alguna prestació diferent de la que els resulta pròpia o que estan intentant facilitar la consecució d'alguna actuació contraria al Codi Ètic de l’Hospital.
En la mesura que sigui possible, les despeses de viatge i representació s'han d'abonar directament al prestador del servei i, en tot cas, s'ha de presentar el justificant corresponent.


6. DONACIONS I APORTACIONS A FUNDACIONS I ALTRES ENTITATS NO GOVERNAMENTALS
Les donacions a fundacions i a altres entitats no governamentals han d'estar justificades per la Direcció de Gestió Social i Corporativa i s'han de mostrar conformes amb les línies d'actuació fixades en l'activitat benèfica de l’organització, establint els procediments oportuns a aquest efecte.
Aquests procediments han d'incloure controls per tal d'evitar que les donacions i les aportacions a fundacions i altres entitats no governamentals puguin ser utilitzades com a subterfugi per dur a terme pràctiques contràries a aquesta Política i al Codi Ètic.


7. EXTORSIONS, SUBORNS I PAGAMENTS DE FACILITACIÓ
Cal evitar les conductes que puguin constituir extorsió en el marc de l'activitat de l’organització, per mitjà de la violència o intimidació amb la finalitat d'obtenir un benefici. Així mateix, cal evitar qualsevol conducta que pugui constituir suborn o intent de suborn en relació amb autoritats o funcionaris, sigui directament o indirectament, o a través d'una persona interposada. En conseqüència, queda absolutament prohibit el lliurament de regals, quantitats, béns, drets o qualsevol altra cosa a canvi que les autoritats o funcionaris facin o deixin de complir el que hagin de fer, o realitzin qualsevol altra actuació il·lícita.

Igualment, queden prohibits els pagaments de facilitació amb la finalitat d'agilitzar tràmits o facilitar la prestació d'un servei, fins i tot en el supòsit que no tinguin el propòsit d'obtenir un benefici indegut.

Si es tracta de països estrangers en què els regals formin part del costum local, es requereix l'autorització de la Direcció de Gestió Social i Corporativa, que, a través d'Assessoria Jurídica, haurà d'obtenir un informe favorable.
 

8. PROVEÏDORS DE RISC 
Es consideren proveïdors de risc els prestadors de serveis que tenen com a objectiu aconseguir negoci per a Hospital Plató. En determinades circumstàncies Hospital Plató es pot veure afectada per les activitats il·legals realitzades per proveïdors que actuen en interès de l’organització, les quals podrien tenir impacte legal i/o reputacional. La contractació de proveïdors de risc requereix que acceptin de manera expressa aquesta Política. Addicionalment, quan es contractin proveïdors de risc, cal tenir en compte, entre d’altres, la concurrència d'alguna de les següents circumstàncies que poden ser reveladores de possibles supòsits de corrupció:

 • Qualsevol relació familiar que hi pugui haver entre els clients o potencials clients i els proveïdors. O entre els proveïdors i les autoritats o funcionaris.
 • La negativa dels proveïdors a acceptar aquesta Política o a signar per escrit que no faran pagaments per assolir els seus objectius.
 • Requeriments dels clients o proveïdors per preparar factures o documentació falsa.
 • Peticions per part de clients o potencials clients, així com de proveïdors, relatives al fet que no es conegui la seva identitat.
 • Informació pública que reveli que en el lloc d'actuació hi ha un alt nivell de corrupció.
 • Peticions inusuals o notòriament elevades de donacions benèfiques o d'aportacions a partits polítics allà on estiguin admeses.
 • Requeriments de pagament en efectiu.
 • Comissions inusuals o extravagants en relació amb el servei prestat. Sol•licituds injustificades d'increment de la quantia de la comissió per continuar amb el negoci, quan ja havia estat acordada.
 • La insuficiència de mitjans materials i humans pel prestador de serveis per a la realització de les activitats previstes.
 • Despeses de viatge i/o representació inexplicables o deficientment justificades.
 • Persones o companyies que autoritats o funcionaris recomanen contractar de manera expressa.

El mer fet que s'esdevingui alguna de les circumstàncies anteriors no impedeix del tot la contractació del proveïdor. Tot i així, la signatura del contracte requereix l'autorització expressa d'Assessoria Jurídica.

9. CANAL DE DENÚNCIES
Les denúncies que es formulin sobre l’incompliment d'aquesta Política s'han de tramitar a través del correu: anna.jover@hospitalplato.com.

Dr. Jordi Pujol i Colomer
Director General d'Hospital Plató
1 de gener de 2020
Copyright 2021 Hospital Plató. Desenvolupat per onmedic.com
  |  Privadesa