Català / Castellano    
  
Compromís social > Gestió Social i Corporativa > Política d'Igualtat i Diversitat

Política d'Igualtat i Diversitat

L'Hospital Plató té entre els seus objectius estratègics afavorir la igualtat d'oportunitats i la diversitat mitjançant la formació, el suport i l'orientació. El compromís envers la igualtat d'oportunitats entre dones i homes també influeix en les relacions laborals i contractuals amb les persones que hi treballen i col•laboren.

Així, s'ha elaborat el Pla d'Igualtat i Diversitat de l’Hospital Plató, un document on es fa palès el compromís de l'entitat per vetllar i promoure la igualtat de gènere en tots els àmbits, i on també es recullen els objectius, mesures i accions que s'estan realitzant i les que s'han previst realitzar. Per altra part, la gestió de la diversitat s’integra en el conjunt d’activitats de l’Hospital Plató i suposa el reconeixement de l’entorn i la societat en la qual actuem, formada per persones de diferents nacionalitats, cultures, grups ètnics, històries, generacions, habilitats i capacitats que fan que cada persona sigui única en aquest conjunt de perfils. És per això, que l'Hospital Plató està compromès en la creació d’una cultura basada en la inclusió que cerca el respecte i valora les diferències. Som conscients que una plantilla construïda des de la diversitat ens ajuda a assolir els nostres objectius estratègics si aprofitem el talent i potencial de cada persona i les noves perspectives que enriqueixen i qüestionen els punts de vista existents.

En aquest sentit tot el personal de l’Hospital Plató té a la seva disposició el Pla d'Igualtat i Diversitat.

La Direcció de l'Hospital Plató posa de manifest el seu compromís explícit de:

  • Tolerància zero en relació a qualsevol conducta o actitud constitutiva d’assetjament sexual i/o per raó de sexe, i eradicació de tot tipus de discriminació d'acord amb el nostre Pla d'Ètica Institucional. En aquest sentit Hospital Plató disposa d’un Procediment per la prevenció de l'assetjament psicològic (mòbing) i sexual en el treball.
  • Promoure la millora de les condicions de treball dirigides a elevar el nivell de protecció de la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores en el seu lloc de treball. Aquesta millora de les condicions de treball inclou necessàriament la correcta gestió de riscos psicosocials que puguin afectar negativament a les persones que treballen a la nostra Institució.
  • Respectar la diversitat, promovent la no discriminació per raó de raça, edat, gènere, estat civil, ideologia, opinions polítiques, nacionalitat, religió, orientació sexual o qualsevol altra condició personal, física o social entre les seves professionals.
  • Garantir l'aplicació d'igualtat a la política i al sistema retributiu de l'hospital, donat que totes les persones professionals amb independència de gènere, orientació sexual, religió, idioma o raça, estan sota les condicions retributives fixades a l’Acord Econòmic i Social signat per part de les persones representants de l’empresa i les professionals. Tot i així, es poden pactar de manera individual condicions per sobre d'aquesta retribució d'acord amb les tasques específiques i els nivells de responsabilitat establerts en cada cas.
     

Per tal d’assolir els objectius plantejats, s’ha elaborat el Pla d’Igualtat i Diversitat que pretén evitar aquells aspectes que puguin possibilitar l’aparició d’aquestes situacions no desitjables, al mateix temps que estableix aquelles accions que assegurin la ràpida i correcta actuació per eliminar aquestes situacions en cas que no s’hagin pogut evitar amb anterioritat.

Dr. Jordi Pujol i Colomer
Director General d'Hospital Plató

1 de gener de 2020

 
Copyright 2021 Hospital Plató. Desenvolupat per onmedic.com
  |  Privadesa