Català / Castellano    
  
El nostre hospital > Tractament de dades personals de pacients

Tractament de dades personals de pacients


Llegiu si us plau atentament aquesta informació relacionada amb el tractament que Hospital Plató Fundació Privada fa amb les seves dades personals.
 

1.- Dades del responsable i Delegat de Protecció de dades:

 • Responsable: HOSPITAL PLATÓ FUNDACIÓ PRIVADA
 • Adreça: Carrer Plató 21, 08006, Barcelona
 • Telèfon: 93 306 99 00
 • Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@hospitalplato.com
 • Dades de contacte Unitat d’atenció a la ciutadania: ciutadania@hospitalplato.com
   

2.-  Finalitats del tractament:

Els tractaments de dades tenen per objecte les següents finalitats:

 • En l’àmbit assistencial: garantir el tractament i seguiment mèdic sanitari prestat al centre; assegurar la continuïtat assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i socials; facilitar la informació necessària per a la correcta facturació dels costos dels serveis prestats, complimentar la seva Història Clínica i el desenvolupament d’estudis observacionals amb la finalitat de millorar la qualitat assistencial.
  El seguiment assistencial es podrà dur a terme per vies no presencials, amb adhesió voluntària dels pacients. Aquests canals de comunicació poden ser la teleassistència, per via telefònica o fins i tot la missatgeria per xat.
 • Drets d’informació al Pacient.  La normativa que regula l’autonomia del pacient determina que és aquest el titular del dret a la informació. No obstant això, en el procés assistencial també podem informar a altres persones vinculades al pacient per raons familiars o de fet, en la mesura que el pacient ho permeti de forma expressa o tàcita.
 • Comunicació per a citacions a HP via SMS o correu electrònic: enviarem als usuaris de HP un SMS o correu electrònic amb la cita i si s’escau, el recordatori de les visites programades amb els serveis del centre, fent constar el metge, l’especialitat, hora i lloc. Ens proveirem o bé de les dades facilitades directament per vostès al nostre centre o de les que el Servei Català de la Salut ens habilita mitjançant el Registre Central d’Assegurats.
 • Recerca: L’hospital fa activitats d’investigació clínica i observacional, subjectes a dictamen favorable del Comitè d'Ètica d’Investigació Mèdica de l'Hospital Clínic de Barcelona. Per fer aquests tipus d’estudis, tal i com habilitat la normativa, o bé utilitzarem les dades pseudonimitzades, que en cap cas permeten identificar als pacients o us demanaríem el vostre consentiment per fer-lo partícip en els projectes de recerca o bé, per poder disposar de les seves dades assistencials en estudis d’investigació.
 • Donatius: L’hospital participa en projectes de col·laboració social, sense ànim de lucre, i per poder dur a terme els mateixos realitza captació de donatius i fons.
 • Selecció de personal: La realització de gestió de processos de selecció de personal
   

Els tractaments que fa l’Hospital estan sota l’empara del que la norma anomena Bases de dades de legitimació, que serien:

 • Per la prestació d’assistència sanitària o social, tractarem les dades que siguin necessàries per a finalitats mèdiques de diagnòstic mèdic, de prestació d’assistència o de tractament de tipus sanitari o social, o de gestió de sistemes i els serveis d’assistència sanitària  i social públics o privats.
 • Comunicació de cites i recordatoris de visites assistencials, sigui per SMS o per correu electrònic, la mateixa base que empara la prestació assistencial en tant que la comunicació amb el pacient forma part del seu procés assistencial.
 • Recerca, la norma habilita en general, l’ús de dades assistencial quan són pseudonimitzades, o en altre cas, requerirem el consentiment del pacient, ja sigui per participar en un projecte de recerca o per fer ús de les seves dades clíniques.
 • Donatius, el consentiment de l’usuari.
 • Selecció de Personal, el consentiment del candidat que participa en processos de selecció de personal d’Hospital Plató.
   

Destinataris del tractament de les dades de salut:

La informació assistencial i les seves dades clíniques seran utilitzades pel nostre personal administratiu i pels serveis assistencials, i podrà ser tramesa als estaments oficials públics i privats que per motius legals o de necessitat material hagin d’accedir ja sigui per la correcta prestació assistencial, o per la gestió dels sistemes i serveis d’assistència sanitària i social, pública o privada, o per l’execució de contractes d’assegurança on l’interessat formi part.

 • L’Hospital també vol fer-vos saber que participa en la Història Clínica Compartida de Catalunya. Les dades dels pacients als quals es presti assistència en el nostre centre quedaran integrades en la Història Clínica Compartida de Catalunya, d’acord amb els requeriments  legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és el responsable del tractament. Si desitgeu més informació o volguéssiu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació o portabilitats reconeguts en la normativa de protecció de dades, podeu contactar amb la Unitat d’atenció a la ciutadania: ciutadania@hospitalplato.com


Destinataris dels tractaments de les dades personals amb relació a Recerca, Donatius i Selecció de personal
Posen en el seu coneixement, que no es cediran dades a tercers excepte obligació legal.

Transferències internacionals
Posem en el seu coneixement que les dades personals no seran comunicades ni tractades fora de l’Espai Econòmic Europeu.


Criteris de conservació

En l’àmbit assistencial: Les dades proporcionades seran conservades d’acord amb la legislació sanitària i en matèria de protecció de dades vigent i les recomanacions del Codi Tipus (Unió Catalana d’Hospitals). Com mínim, pel que fa a les contingudes a la Història Clínica, 15 anys des de la darrera actuació assistencial i amb major dilació en el cas que l’Hospital pugui requerir-les per la defensa dels seus drets i responsabilitat jurídica.

En matèria de recerca, les dades seran conservades durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. En cas d’assajos clínics amb medicaments es conservaran a l’empara del Reial Decret 1090/2015, de 4  de desembre, pel qual es regulen els assajos clínics amb medicaments, els comitès d’ètica de la recerca amb medicaments i el registre espanyol d’estudis clínics.

Dels donatius, les dades seran conservades fins que l'interessat revoqui el seu consentiment.

En matèria de selecció de personal, les dades  dels candidats seran conservades  mentre duri el procés de selecció i, un cop finalitzat, com a màxim es conservaran durant un any.

 

3.- Drets de les persones interessades sobre el tractament de dades

Als pacients i usuaris la normativa de protecció de dades els hi atorga drets tant a rebre informació com d’accés a les seves dades que realitza l’Hospital. En particular:

 • Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades conèixer les finalitats del tractament, els destinataris a qui van dirigides, el termini de conservació i sol·licitat la rectificació o supressió de dades, o la limitació i fins i tot l’oposició del tractament.
 • El dret a presentar reclamació davant el Delegat de Protecció de Dades de l’Hospital o de les autoritats de control.
 • Qualsevol informació respecte a l’origen de les dades.
 • L’Hospital amb les dades no elabora decisions automatitzades ni perfils ni fa transferència internacional de dades fora de l’espai econòmic europeu.
 • Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades, no obstant en aquest cas l’hospital les podrà conservar per a l’exercici de drets o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. L’Hospital deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims de necessitat com l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Té dret a la portabilitat, és a dir, al fet que les dades personals que hagi facilitat, es transmetin directament a un altre responsable en format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, quan tècnicament fos possible.

En el supòsit que no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant l’autoritat de control que, en funció de la teva residència, procedeixi.

En tot cas, abans d’iniciar qualsevol reclamació, us demanem que contacteu amb nosaltres mitjançant el correu electrònic dpo@hospitalpato.com amb la finalitat d’intentar solucionar qualsevol discrepància de forma amistosa.

Podreu exercir els referits drets dirigint un correu electrònic a l’adreça dpo@hospitalpato.com.

L’Hospital respondrà a les seves peticions al més aviat possible, i en tot cas, en el termini d’un mes. Si no fos el cas, demanem que ens disculpeu i ho farem a la major brevetat, davant el sistema de pròrrogues mes a mes fins a dos mesos addicionals que ens dóna el Reglament cas de complexitat o volum de peticions. No obstant restem a la vostra disposició si voleu contactar de nou per poder atendre-us i corregir qualsevol possible error tècnic que hagi impedit resposta dins d’aquest termini.

En qualsevol moment els interessats podran retirar el seu consentiment per al tractament de les dades per a les finalitats indicades, la base de les quals hagi estat  el consentiment, que tindrà efectes a partir de la seva revocació i per tant no podreu retirar el consentiment per aquells tractaments de dades anterior i aquells altres que no l’hagin requerit.

 

4.-  Específic per Videovigilància

Les dades de caràcter personal captades per les càmeres de seguretat, així com les dades identificatives facilitades en el control d’accés són tractades per l’Hospital amb la finalitat de salvaguardar la seguretat, essent la base jurídica d’aquest tractament el manteniment de la seguretat, per tant, l’interès públic.

Les seves dades es mantindran confidencials i no es comunicaran a tercers, exceptuant les autoritats, en el cas que aquestes ho sol·licitin, o en el cas que aquesta comunicació resultés necessària.

Les dades tractades es mantenen durant un màxim de 30 dies. El titular pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició, que podrà exercitar enviant una comunicació Unitat d’Atenció a la Ciutadania. Hospital Plató. c/ Plató, 21. 08006 Barcelona, o per correu electrònic dpo@hospitalpato.com

Així mateix, el titular pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció de dades o contactar amb el Delegat de Protecció de Dades en l’adreça de correu electrònic indicada.

 

Copyright 2020 Hospital Plató. Desenvolupat per onmedic.com
  |  Privadesa