Català / Castellano    
  
El nostre hospital > Model organitzatiu > Òrgans de govern

Òrgans de govern

Patronat *
  Pere Barceló García President
  Núria Llaberia i Garrell Vicepresidenta
  Josep Maria Bosch Vidal Secretari Tècnic
  Joan Pujol Colomer Secretari
  Jaume Mainou i Abad Vocal
  Josep Ferran Leg Vocal
  Tomàs Alonso Carrasco Vocal
  Christian Fons-Rosen Vocal
  Magda Montserrat Toran Vocal

 

* El Patronat és l'òrgan màxim de govern, decisió i representació de l'Hospital Plató, d'acord amb el que s'estableix a l'article 14 dels seus Estatuts, que estableix: 

El Patronat és l'òrgan màxim de govern, decisió i representació de la Fundació, del qual depenen jeràrquicament els òrgans d'execució, de consulta i auxiliars. El Patronal es regirà pels presents Estatuts, i, en el seu cas, pel seu Reglament de Règim lntern.

 

 
Direcció General 
  Jordi Pujol Colomer Director General

 

L'article 31 dels Estatuts de l'Hospital Plató defineix les atribucions de la Direcció General. La Direcció General de la Fundació té facultats per: 

a) Dirigir i ordenar el funcionament de la Fundació, determinar les tasques a realitzar per les persones adscrites a la Fundació, llevat de les persones que integren el Patronat. 
b) Presidir els Comitès que estiguin sota la seva jurisdicció i assistir a totes les reunions de tots els òrgans de la Fundació, adoptant les decisions que estimi convenients, amb excepció de les que especialment siguin atribuïdes en aquests Estatuts a les persones que integren el Patronat. 
c) Ordenar i dirigir les funcions de les diferents Direccions, Seccions i Departaments que componen la Fundació. 
d) Emetre els informes que els òrgans de la Fundació sol·licitin o els que consideri convenients per pròpia iniciativa, i efectuar la proposició de nomenaments i decisions que, de conformitat amb el previst en aquests Estatuts, siguin de la competència d'aquells organismes. 
e) Exercitar, per delegació del Patronat, les restants facultats que li atorgui amb caràcter general o especial.

De la Direcció General en depenen els següents consells assessors i consultius:

  • Consell Extrarordinari
  • Consell Ordinari
  • Consell General

 

Descarrega't l'organigrama de l'Hospital Plató

 

Copyright 2021 Hospital Plató. Desenvolupat per onmedic.com
  |  Privadesa