Català / Castellano    
  
Professionals > Atenció Privada i mutual

Atenció Privada i Mutual

  Com contactar?

Telèfon:
+34 933 069 900

E-mail:
bcnhealthcare@hospitalplato.com

  Formulari de Contacte
Complimenti aquest formulari en cas de dubte o que necessiti sol·licitar informació:

Català

Hospital Plató, fundació de vocació pública i sense ànim de lucre, s’adreça a la seva àrea d’influència d’activitat pública a través de les nostres especialitats, tant pel que fa a l‘activitat ambulatòria com hospitalització. Compatibilitzem la citada activitat pública amb la mutual i la privada, el que ens permet afavorir una atenció integral. I tot això amb equitat, transparència i sense ànim de lucre, com es reflecteix en els nostres estatuts.

Més informació

Amb la finalitat d’optimitzar els recursos i infraestructures i generar nous ingressos que reverteixin en la seva totalitat en la Fundació de l’hospital, l’Hospital Plató destina un 6% de la seva activitat a l’atenció privada i mutual.

El model de vocació pública de l’Hospital Plató fa que l’atenció privada mantingui els mateixos nivells d’estàndards de qualitat i seguretat, així com principis ètics. D’acord amb el Codi Ètic de l’Hospital Plató l’atenció privada es realitza de forma transparent sense donar lloc a conflictes d’interessos, i és per això que assumim el compromís d’actuar exclusivament amb criteris professionals, sense buscar compensacions econòmiques externes.

D’acord amb la norma 122 del Codi Deontològic i amb els compromisos ètics assumits per totes les persones professionals de Plató a través del Codi Ètic, cap professional assistencial podrà derivar amb finalitats lucratives pacients entre institucions, centres o consultes. Totes les persones professionals ens comprometem a no canviar en cap concepte la cobertura pública de pacients. I si és la mateixa persona pacient qui així ho decideix, és necessari que ho sol·liciti directament al Consorci Sanitari de Barcelona.

 

 

Castellano

Hospital Plató, fundación de vocación pública y sin ánimo de lucro, se dirige a su área de influencia de actividad pública a través de nuestras especialidades, tanto en cuanto a la actividad ambulatoria como hospitalización. Compatibilizamos la citada actividad pública con la mutual y la privada, lo que nos permite favorecer una atención integral. Y todo ello con equidad, transparencia y sin ánimo de lucro, como se refleja en nuestros estatutos.

Más información

Con el fin de optimizar los recursos e infraestructuras y generar nuevos ingresos que reviertan en su totalidad en la Fundación del hospital, el Hospital Plató destina un 6% de su actividad a la atención privada y mutual.

El modelo de vocación pública del Hospital Platón hace que la atención privada mantenga los mismos niveles de estándares de calidad y seguridad, así como principios éticos. De acuerdo con el Código Ético del Hospital Plató la atención privada se realiza de forma transparente sin dar lugar a conflictos de intereses, y es por eso que asumimos el compromiso de actuar exclusivamente con criterios profesionales, sin buscar compensaciones económicas externas.

De acuerdo con la norma 122 del Código Deontológico y con los compromisos éticos asumidos por todas las personas profesionales de Platón a través del Código Ético, ningún profesional asistencial podrá derivar con fines lucrativos pacientes entre instituciones, centros o consultas. Todas las personas profesionales nos comprometemos a no cambiar bajo ningún concepto la cobertura pública de pacientes. Y si es la misma persona paciente quien así lo decide, es necesario que lo solicite directamente al Consorcio Sanitario de Barcelona.

 

English

Hospital Plató, a foundation of public and non-profit vocation, is aimed at its area of ​​influence of public activity through our specialities, both in terms of outpatient activity and hospitalization. We support the aforementioned public activity with the mutual and the private, which allows us to provide comprehensive attention. And all this with equity, transparency and non-profit, as reflected in our statutes.

More information

In order to optimize the resources and infrastructures and generate new revenues that revert completely to the Hospital Foundation, Hospital Plató destine 6% of its activity to private and mutual care.

The public vocation model of the Plató Hospital makes private care maintain the same levels of quality and safety standards as well as ethical principles. According to the Code of Ethics of the Plató Hospital, private care is carried out transparently without giving rise to conflicts of interest, which is why we assume the commitment to act exclusively with professional criteria, without seeking financial compensation external

In accordance with the norm 122 of the Code of Ethics and with the ethical commitments assumed by all professional people of Plato through the Code of Ethics, no healthcare professional may derive lucrative patients from institutions, centres or consultations for lucrative purposes. All professional people commit ourselves not to change in any way the public coverage of patients. And if it is the same patient who decides it, it is necessary that you request it directly from the Health Consortium of Barcelona.

 

Français

Hôpital Plató, fondation à vocation publique et à but non lucratif, vise son domaine d’influence de l’activité publique à travers nos spécialités, tant en matière d’activité ambulatoire que d’hospitalisation. Nous soutenons l'activité publique susmentionnée avec la mutuelle et le privé, ce qui nous permet de fournir une attention complète. Et tout cela avec équité, transparence et sans but lucratif, comme en témoignent nos statuts.

Plus d'information

Afin d’optimiser les ressources et les infrastructures et de générer de nouveaux revenus entièrement reversés à la Fondation de l’Hôpital, l’hôpital Plató destine 6% de son activité à des soins privés et mutuels.

Le modèle de vocation publique de l'hôpital Plató fait que les soins privés maintiennent les mêmes niveaux de normes de qualité et de sécurité, ainsi que des principes éthiques. Selon le code de déontologie de l’hôpital Plato, les soins privés sont dispensés de manière transparente, sans donner lieu à des conflits d’intérêts. C’est pourquoi nous nous engageons à respecter exclusivement des critères professionnels, sans rechercher de compensation financière external.

Conformément à la norme 122 du code de déontologie et aux engagements éthiques assumés par tous les professionnels de Platon par le biais du codes de déontologie, aucun professionnel de la santé ne peut obtenir des patients lucratifs d'institutions, de centres ou de consultations à des fins lucratives. Tous les professionnels s’engagent à ne rien changer à la couverture publique des patients. Et si c'est le même patient qui décide, il est nécessaire que vous le demandiez directement au consortium de la santé de Barcelone.

 

Copyright 2021 Hospital Plató. Desenvolupat per onmedic.com
  |  Privadesa